Kinder-en jeugdpsychiatrie (12+)

LET OP: OP DIT MOMENT HANTEREN WIJ EEN STOP OP NIEUWE AANMELDINGEN.

Kinder- en jeugdpsychiatrie is bij uitstek multidisciplinair. De kinderpsychiatrie werkt samen met allerlei organisaties en zelfstandigen in de brede jeugdhulp, gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, maar ook met scholen, opleidingen, stages en buurtwerk. Deze samenwerking heeft tot doel, dat kinderen met een psychische stoornis gewoon kunnen deelnemen aan het nomale leven en zich zo goed mogelijk leeftijdsadequaat kunnen ontwikkelen. 

Bouwman Psychiatrie maakt zich sterk voor de continuïteit van zorg en het wegnemen van barrières tussen de jeugd- en volwassenen-GGZ. Vanuit dit perspectief versterken we de veerkracht, zelfredzaamheid, eigen regie en eigen kracht van kinderen, jongeren en hun ouders.

Als organisatie zijn wij verplicht om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te melden. Dit is bij de wet geregeld in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer informatie kan je hier vinden.

LET OP: OP DIT MOMENT HANTEREN WIJ EEN STOP OP NIEUWE AANMELDINGEN.

Inschrijven

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar persoonsgegevens. Denk daarbij aan contactgegevens en Burger Service Nummer (BSN). Deze gegevens worden enkel en alleen door Bouwman Psychiatrie gebruikt voor behandeling en vergoeding. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere partijen. Het online aanmeldformulier wordt maximaal 1 week beveiligd en versleuteld opgeslagen in ons online systeem. Hierna zullen de gegevens worden gewist en alleen nog te vinden zijn in een versleutelde offline omgeving. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw privé gegevens ook echt privé blijven.

Ik ga ermee akkoord dat de gevraagde persoonsgegevens maximaal een week versleuteld worden opgeslagen in een online omgeving

Geboortedatum *


U schrijft zich in voor:Een gezin, één plan, thuis en op school.

Doordat Bouwman Psychiatrie zowel volwassenen als ook de jeugd kan behandelen, wordt er adequaat gewerkt aan het ondersteunen van het complete gezin achter de voordeur. Hierdoor kunnen wij zeer systemisch werken en de gezinnen beter begeleiden, daar waar nodig direct en zonder wachtlijsten inspringen. Er wordt naast specialistische behandeling binnen de instelling ook specialistische behandeling op locatie geboden met samenwerkingspartners en ambulante begeleiding geboden.

Adolescenten en jongvolwassenen (18+) 

Zodra jongeren 18 jaar zijn, vallen zij niet langer onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Voor jongeren die in behandeling zijn voor hun psychische problemen mag dit geen nadelige gevolgen hebben. De praktijk wijst echter vaak uit dat hier een enorme kloof tussen zit en veel jongvolwassenen op dat moment tussen wal en schip vallen. Lange tijd werkten de verschillende sectoren in de jeugdhulpverlening naast elkaar voor verschillende doelgroepen. Maar Bouwman Psychiatrie zoekt juist naar samenwerking. Zo combineren wij het beste uit meer werelden. Bouwman Psychiatrie biedt juist voor deze doelgroep een ontschot aanbod, waardoor er voor deze kwetsbare groep adolescenten niemand meer tussen wal en schip valt en de zorg altijd gecontinueerd kan worden.