Klachtenprocedure

Waar kan ik terecht?

Onze klachtenprocedure

Een oud spreekwoord luidt: Een klacht is een cadeau. Omdat wij niet in de commerciële dienstverlening zitten, is dit spreekwoord, bij ons, te kort door de bocht.

Wij spreken liever van: Een klacht geeft aan dat uw herstel niet goed verloopt. En dat trekken wij ons zeer aan. Daarom hebben wij een gedegen procedure geschreven, die optimaal aan uw wens tot goede zorg kan voldoen. 

In al ons werk proberen wij u altijd op nummer 1 te plaatsen. Dit betekent dat u bij ons centraal staat. De zorg bestaat alleen maar uit mensenwerk. En waar mensen werken worden wel eens fouten gemaakt. Hier komen wij niet onderuit. Dat is de reden dat wij uw klacht dan ook zeer aantrekken. 

Het is van het grootste belang dat u ruimte voelt om een klacht bespreekbaar te maken. Als we immers niet van uw klacht op de hoogte zijn, kunnen we ook niets doen om deze klacht op grondige wijze aan te pakken. En dat is juist wel wat we willen. 

Wat te doen?  

Uw behandelaar wil heel graag van uw weten of u een klacht heeft of een andere opmerking. Uw behandelaar is ook diegene die u het best kent. Leidt dit gesprek niet naar een oplossing, dan kunt u uw casemanager of regiebehandelaar aanspreken. Uit ervaring weten we dat, als een klacht op tijd gesignaleerd wordt, deze ook vaak snel kan verdwijnen. 

Gaat dit niet lukken dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris. Ook hebben wij een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van Bouwman Psychiatrie te behartigen. 

Onze klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris heeft als taak om uw klacht in behandeling te nemen en grondig te onderzoeken en u binnen twee weken van antwoord/uitspraak te voorzien. Deze doet dat op een objectieve en onpartijdige manier.
De functionaris zorgt dat alle partijen, die nodig zijn in het afhandelen van uw klachten, gehoord worden. Is de klacht terecht dan zal de functionaris zorgen dat de maatregelen, die getroffen moeten worden, worden uitgevoerd. Als het nodig is, wordt het bestuur en/of de cliëntenraad van Bouwman Psychiatrie bij de behandeling van uw klacht betrokken. 

Uw klacht indienen bij Bouwman Psychiatrie

U kunt uw klacht mailen naar: administratie@bouwman-psychiatrie.nl. Ook kunt u uw klacht per post indienen bij: Bouwman Psychiatrie, Randstad 22 – 121, 1316BW, Almere.

Geef in uw mail of brief een beknopte omschrijving van de klacht en vermeld ook het doel van de klacht, uw contactgegevens en uw geboortedatum. Mocht de klachtenfunctionaris er onverhoopt niet met u uitkomen, dan kunt u zich richten tot de externe geschillencommissie. De klachtenfunctionaris van Bouwman Psychiatrie stuurt u in dat geval informatie toe hoe u dan dient te handelen.

De externe geschillencommissie EZa
Wanneer u er op de hiervoor beschreven manier samen met Bouwman Psychiatrie en de klachtenfunctionaris niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de externe geschillencommissie. Bouwman Psychiatrie heeft voor het behandelen van klachten een overeenkomst gesloten met de geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). Dit is een onafhankelijke professionele en door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie die namens uw zorgverlener klachten in behandeling neemt.

Wanneer de externe geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt, start zij eerst een onderzoek naar de oorzaken van de klacht. Hierbij worden beide partijen in de gelegenheid gesteld om de geschillencommissie schriftelijk van informatie over het geschil te voorzien. Al naar gelang de aard van de klacht kan er een hoorzitting plaatsvinden. De geschillencommissie beoordeelt of dit nodig is. De behandeling van de klacht door de geschillencommissie wordt afgerond met een officiële uitspraak. Deze volgt doorgaans binnen zes maanden na ontvangst van de klacht door de externe geschillencommissie. De uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en, indien van toepassing, een advies ter verbetering van de hulpverlening. De uitspraak van de externe geschillencommissie is bindend en wordt geanonimiseerd op de website van de geschillencommissie geplaatst.

Tot slot
Houdt u tot slot rekening met het volgende:

  • Om een gedegen onderzoek te doen, kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen. Hiervoor wordt van tevoren schriftelijk toestemming gevraagd.
  • Aan de behandeling van de klacht door de externe geschillencommissie zijn kosten verbonden voor u als cliënt. Indien u door de externe geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld dan wordt dit bedrag door Bouwman Psychiatrie aan u vergoed.
  • Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening

Angst, depressie, trauma, adhd of autisme, kunnen een forse druk leggen op het leven van alledag.

Maak gebruik van ons contactformulier.