Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut ggz – Instelling R. Bouwman Psychiatrie B.V. 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

R. Bouwman Psychiatrie B.V.
Randstad 22 -121
1316BW Almere
www.bouwman-psychiatrie.nl
KvK nummer: 72608668
AGB-code: 22220783

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Dhr. K. Bergman, algemeen directeur
administratie@bouwman-psychiatrie.nl
Telefoonnummer: 036-2022372

3. Onze locatie vindt u hier

www.bouwman-psychiatrie.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

R. Bouwman Psychiatrie B.V. biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan cliënt en (vanaf 18 jaar) met complexe psychiatrische problematiek, bij wie dikwijls ook sprake is van problemen op andere levensgebieden (familie, gezin, sociale omgeving, werk en financiën). Er zijn in Nederland heel wat instellingen die zich gespecialiseerd hebben in één bepaalde klacht. R. Bouwman Psychiatrie B.V. doet dat bewust niet. Wij kiezen ervoor om een breed scala aan klachten en psychische problemen te behandelen. Juist die groep willen wij graag (weer) perspectief en zicht op een beter leven geven. Om dat te bereiken betrekken wij uw sociale netwerk bij de behandeling. Daarnaast zijn u en ook ex-cliënten welkom in onze gezamenlijke ruimte voor een kop koffie en een praatje. Wij zetten naast de reguliere behandeling ook beeldbelmogelijkheden in om waar nodig er laagdrempelig er voor u te kunnen zijn. Daarbij is ons team verrijkt met Hbo-opgeleide ervaringsdeskundigen.

Classificerende diagnoses waarmee u bij ons terecht kunt: complexe PTSS, vroegkinderlijke hechtingsproblematiek in de voorgeschiedenis, dissociatieve identiteitsproblematiek, tic stoornissen, obsessief compulsieve stoornis, stemmingsstoornissen, verslavingsgevoeligheid, persoonlijkheid problematiek, autisme, ADHD.

Wij bieden geen klinische opname mogelijkheid.

5. Beschrijving professioneel netwerk

Binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. wordt in een multidisciplinair team samengewerkt met psychiater, GZ-psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, sociaalpsychiatrisch hulpverlener, sociotherapeut, GGZ-agoog en ervaringsdeskundigen.

6. R. Bouwman Psychiatrie B.V. heeft aanbod in:

 • De generalistische basis-ggz chronisch met GZ-psycholoog als regiebehandelaar.
 • De gespecialiseerde ggz met psychiater regiebehandelaar.

7. Structurele samenwerkingspartners

R. Bouwman Psychiatrie B.V. werkt ten behoeve van de behandeling samen met de volgende ketenpartners:

Huisartsenpraktijken Almere, o.a. van zorggroep Almere
Hoofdkantoor Zorggroep Almere
Randstad 22-01
1316BN Almere
036-5454000
www.zorggroep-almere.nl

De heer Drs. V. Akbarkanzadeh, Psychiater
Borgerstraat 118
1053 PX Amsterdam
020-6122300
www.vishpsychiater.nl

Mevrouw Drs. M.J. de Haan Psychotherapeut, GZ – Psycholoog
Bonte Kraailaan 6
1343 AJ ALMERE
036-5345856
www.praktijkperspectief.nl

De heer Drs. P. Jonkers, Psychotherapeut, GZ-Psycholoog
Ambt Dorknoperlaan 49
1336 GA Almere
06-23513520

De heer Drs. R. Jokhoe, Psychiater
Grubbehoeve 19
1103 GG Amsterdam
020-4160203
www.bbaz.nl

GGZ-centraal de Meregaard
Boomgaardweg 12
1326AD Almere
036-5210200
www.ggzcentraal.nl

Eigenwijs Herstel
Randstad 22-121
1314 BD Almere
036-2022372

Jan Seeleman
POH-GGZ
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Voorzitter Overlegtafel GGZ Almere
Commissie Onderwijs POH-GGZ Zorggroep
 

Het Kompas
Makassarweg 9a
1335HW Almere
036-8419154
www.hetkompass.nl

De Kinderkliniek
Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere 
036 763 0030

Gemeente Almere 

Huisartsen en POH’s 

II. Organisatie van de zorg

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

R. Bouwman Psychiatrie B.V. ziet er als volgt op toe dat:

Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

 • R. Bouwman Psychiatrie B.V. heeft samenwerkingsverbanden met ketenpartners, die allen gekwalificeerd zijn conform de beroepentabel (CONO).
 • Diploma’s en registraties worden getoetst, medewerkers worden gefaciliteerd om hun registratie te behouden en hun bekwaamheid te bevorderen.

Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

 • Vanzelfsprekend maakt R. Bouwman Psychiatrie B.V. gebruik van de geldende (multidisciplinaire) richtlijnen en zorgstandaarden. R. Bouwman Psychiatrie B.V. werkt niet volgens vaste zorgpaden of zorgprogramma’s. Maar zal voor de individuele cliënt (en zijn naastbetrokkenen) bestemde behandeling aanbieden. Soms betekent dit dat de behandeling erop gericht is een bepaalde evidence-based behandelmodule mogelijk te maken. Vaker hebben de cliënten, die naar R. Bouwman Psychiatrie B.V. verwezen worden, al diverse stappen van de behandelrichtlijnen doorlopen.
 • Wanneer R. Bouwman Psychiatrie B.V. bepaalde gewenste behandelinterventie niet kan aanbieden, zal R. Bouwman Psychiatrie B.V. de cliënt hiervoor gericht verwijzen. Waar mogelijk en gewenst zal R. Bouwman Psychiatrie B.V. het behandeltraject dan in samenspraak en samenhang met de andere zorgaanbieder vormgeven. Als er wordt afgeweken van de richtlijn wordt dit uitgelegd aan de cliënt en gedocumenteerd in het dossier. Van uit de bestaande richtlijnen zijn er diverse kwaliteitsdocumenten beschikbaar, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van suïcide preventie.

Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

 • Voor psychiaters is er een persoonlijke AMS-regeling van waaruit scholing, vakbekwaamheid en registraties bijgehouden worden.
 • GZ-psychologen houden hun registraties bij volgens de daartoe geldende regels van het BIG-register.
 • Sociotherapeuten, GGZ-agogen, sociaalpsychiatrisch hulpverleners en ervaringsdeskundigen houden hun scholing bij volgens de voor hun beroepsgroep geldende richtlijnen.

9. Samenwerking

Samenwerking binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut volgens de HKZ-kwaliteitsnormen.

Binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar, hoofdbehandelaar zorg en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

 • Behandelaren kunnen altijd een beroep doen op de hoofdbehandelaar zorg om zorgsignalen of de voortgang van het behandelplan te bespreken. De hoofdbehandelaar zorg bepaalt wanneer de regiebehandelaar geconsulteerd of bij de behandeling voor beoordeling betrokken wordt. Zorgverleners behandelen volgens multidisciplinaire GGZ-richtlijnen en zorgpad besprekingen. Er vindt tevens wekelijks overleg met het gehele behandelteam plaats. In dit multidisciplinair overleg worden cliënten en het behandelplan zowel na de intake fase als cyclisch halfjaarlijks besproken.

R. Bouwman Psychiatrie B.V. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

 • De behandelresultaten worden gedurende de behandeling gemonitord. Vaststellen van voldoende of onvoldoende herstel vindt plaats na een vastgestelde behandelduur, volgens, in overeenstemming met de betreffende behandelprotocollen. Bij geen of partieel herstel op de behandeling, ondanks een adequate duur en intensiteit van de behandeling, wordt overgegaan op de behandelstappen, zoals aangegeven in de multidisciplinaire richtlijnen.
 • Er kan worden verwezen naar een andere GGZ-instelling. Bij twijfel over de diagnose gaandeweg de behandeling, bij (vermoeden van) optredende co-morbiditeit of wanneer behandelstappen niet tot het gewenste behandelresultaat geleid hebben vindt (her) beoordeling door de psychiater plaats. Bij vaststelling, ook tijdens de intake, van lichte psychiatrische klachten, wordt cliënt terugverwezen naar de huisarts met POH GGZ of naar een basis GGZ-instelling. Indien het volgen van het behandelplan niet tot herstel heeft geleid, wordt het behandelbeleid gericht op het voorkómen van verslechtering of van bijkomende problematiek en voorkómen van complicaties in sociaal en maatschappelijk functioneren. In overleg met de cliënt wordt dit behandelbeleid heroverwogen.

Binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. geldt bij verschil van inzicht, tussen bij een zorgproces betrokken, zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem, echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. Indien een verschil van mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost, voorziet de zorgaanbieder in een escalatieprocedure, waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige, bij de behandeling betrokken professionals, gebruik kunnen maken. De regiebehandelaar draagt niet de verantwoordelijkheid voor de door andere zorgverleners, tijdens het behandelingstraject, uitgevoerde afzonderlijke verrichtingen en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten volle verantwoordelijk.

10. Dossiervoering en omgang met cliënt gegevens

 • Wij vragen om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja.
 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruiken we de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en vragen we het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja.
 • Wij gebruiken de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar: Ja.

11. Klachten en geschillenregeling

Cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden:

www.bouwman-psychiatrie.nl

Cliënten kunnen met geschillen over de behandeling terecht bij geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa). Onze klachtenfunctionaris informeert u hoe u dat kunt doen.

III. Het behandelproces – het traject dat de cliënt in deze instelling doorloopt

12. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via www.bouwman-psychiatrie.nl

13. Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:

 • Cliënten kunnen worden doorverwezen door de huisarts. De aanmelding kan elektronisch via Zorgdomein of per telefoon of e-mail plaatsvinden. Onze norm is dat er binnen drie werkdagen op een aanmelding wordt gereageerd. Bij de aanmelding gaat het erom een indruk te krijgen van de toestand waarin de cliënt zich bevindt en te bepalen of de cliënt bij R. Bouwman Psychiatrie B.V. de nodige zorg kan verkrijgen. Indien dit niet het geval is, zal de cliënt middels een gesprek advies krijgen over alternatieve mogelijkheden. In principe wordt een cliënt binnen 7 werkdagen uitgenodigd voor een intakegesprek door een Spv’er. Mocht het zo zijn dat de cliënt nadrukkelijk wil wachten op een afspraak met de psychiater, dan zal de afspraak bij de psychiater binnen een aantal weken plaatsvinden. 
 • Binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies- als geen passend aanbod heeft plaatsgevonden op de zorgvraag van de cliënt.

14. Diagnostiek

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. is geregeld:
De cliënt gaat bij elk behandelingsproces drie fases door:

 1. Voortraject bij verwijzer
 2. Aanmelding/intake
 3. Diagnostiek

Hieronder staat elk van deze fases toegelicht.

Voortraject bij verwijzer

De cliënt wendt zich tot R. Bouwman Psychiatrie B.V. voor de gespecialiseerde ggz en basis ggz chronisch op grond van vigerende wet- en regelgeving en op grond van een geldige verwijzing. Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer dat de cliënt een verwijzing heeft, die voldoet aan de daarvoor opgestelde veldnormen. Op de website van R. Bouwman Psychiatrie B.V. staat aangegeven dat er geen wachttijd is tussen intake en behandeling. De intake of behandeling kan binnen de gestelde treeknormen aanvangen. Indien de intake en behandeling niet binnen de treeknormen kan aanvangen, dan stelt de regiebehandelaar bij R. Bouwman Psychiatrie B.V. de cliënt hiervan op de hoogte en kan de cliënt zich wenden tot de zorgbemiddeling van de eigen zorgverzekeraar. Tot het moment dat de intake bij de zorgverlener heeft plaatsgevonden is de verwijzer de eerstverantwoordelijke voor de cliënt.

Aanmelding/Intake

De aanmelding geschiedt door de verwijzer of de cliënt neemt zelf contact op voor het maken van de pre-intake. De cliënt dient dan wel in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief. Na aanmelding, wordt er binnen drie werkdagen contact opgenomen met de cliënt voor het plannen van de pre-intake. Indien de cliënt telefonisch contact opneemt, dan wordt er direct een afspraak gemaakt voor een pre-intake. Als de cliënt een voicemail bericht inspreekt, dan wordt hij binnen drie werkdagen gebeld voor het plannen van de pre-intake. De pre-intake is een kennismaking tussen aanmeldcoördinator en cliënt. De cliënt en eventueel zijn naasten gaan na of R. Bouwman Psychiatrie B.V. voldoet aan zijn verwachtingen. R. Bouwman Psychiatrie B.V. gaat in ieder geval na of wij een effectief en doelmatig aanbod kunnen formuleren, dat aansluit op de zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Als blijkt dat R. Bouwman Psychiatrie B.V. geen passend aanbod heeft dat aansluit bij de zorgvraag van de cliënt, verwijst R. Bouwman Psychiatrie B.V. de cliënt terug naar de verwijzer, met advies voor een beter passend behandelaanbod. Dit kan een ander echelon zijn of een instelling/behandelaar met een andere specifieke deskundigheid. Bij de pre-intake legt de aanmeldcoördinator vast wie verantwoordelijk is voor de cliënt en wie als aanspreekpunt fungeert in de periode tussen de intake en aanvang van de behandeling. Dit aanspreekpunt is in deze fase de regiebehandelaar. R. Bouwman Psychiatrie B.V. informeert de cliënt over deze afspraken. Indien er kwesties zijn, die de cliënt liever niet met een betrokken aanmeldcoördinator wil bespreken, dan kan cliënt met de regiebehandelaar contact opnemen. Ook bespreken aanmeld coördinator en cliënt hoe te handelen wanneer in deze periode de toestand van cliënt verergert.

De pre-intake en verwijsbrief worden door de regie behandelaar/psychiater beoordeeld en er wordt besloten welke van de behandelaars de vaste behandelaar wordt van de cliënt. De regiebehandelaar maakt een zorginhoudelijke match, waarbij wordt gekeken naar de klachten van de cliënt en diens professionele en sociale achtergrond van de behandelaar. Kennis, vaardigheden en bekwaamheden worden meegewogen bij de aangewezen behandelaar. De cliënt heeft, zover het toelaat, een keuze in een behandelaar, mits de regiebehandelaar het verantwoordelijk acht als het gaat om de specifieke kennis, vaardigheden en bekwaamheden. Aan de cliënt wordt uitgelegd welke verschillende disciplines in het multidisciplinair behandelteam aanwezig zijn en welke persoonlijke en sociale achtergrond de behandelaren hebben. De regiebehandelaar kan beoordelen welke behandelaar deskundig genoeg is om de intake en behandeling op zich te kunnen nemen. 

Diagnostiek

De behandelaar doet de intake en de diagnostiek. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose. Na de intake zal de regiebehandelaar tijdens het adviesgesprek bespreken welke behandeling de cliënt het beste kan worden aangeboden. De cliënt wordt op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte gesteld van de klachten, de diagnose en wat het betekent om die diagnose te hebben en hoe de behandeling eruit komt te zien. Hij krijgt een heldere omschrijving van de relevante zorgopties, het doel van de behandeling, de kans op succes en de mogelijke risico’s en neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen) mede aan de hand van eventueel eerdere ervaringen van de cliënt. Mocht het zo zijn dat de gestelde diagnose en klachten niet door het multidisciplinair behandelteam kan worden behandeld, door onvoldoende kennis en ervaring of deskundigheid, dan wordt gericht advies gegeven waar de cliënt de nodige zorg wel kan krijgen. In het adviesgesprek kunnen er alternatieven worden geboden zodat de cliënt eventueel kan kiezen. De cliënt heeft na het adviesgesprek het recht op een second opinion. 

15. Behandeling

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld: De cliënt wordt direct na diagnostiek in behandeling genomen. De regiebehandelaar is dan de eerstverantwoordelijke voor de behandeling en zorg van de cliënt. De andere betrokken behandelaar is ook aanspreekpunt en kan fungeren als medeverantwoordelijke voor het beheerproces. De regiebehandelaar bespreekt na het adviesgesprek in overeenstemming met de professionele standaard samen met de cliënt en eventueel zijn naasten, het opgestelde behandelplan. Het behandelplan bevat in ieder geval:

 • De doelen over de zorg voor een bepaalde (te evalueren) periode gesteld, gebaseerd op de wensen mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
 • De wijze waarop de behandelaren en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken;
 • In het behandelplan wordt duidelijk omschreven wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken (de regiebehandelaar).
 • Afstemming met hulpverleners van de WMO-instellingen waar we mee samenwerken. Er is een duidelijke scheiding tussen behandeling en begeleiding aangegeven. De cliënt kan weliswaar zijn vragen of zorgen via R. Bouwman Psychiatrie B.V. of de WMO-instellingen kenbaar maken, maar de betrokken behandelaren zullen op hun beurt beoordelen waar het onder valt, bij Bouwman Psychiatrie of de WMO-instelling.
 • Als er meer zorg nodig is, zoals bijvoorbeeld, hulp bij opvoeding, dan wordt in overleg met de cliënt, de desbetreffende instanties samen met de cliënt ingeschakeld.

Het behandelplan wordt door de regiebehandelaar met de cliënt samen doorgenomen en opgenomen in het dossier. Indien de behandeling wordt bijgesteld leidt dit tot een hernieuwd behandelplan, dat met de cliënt wordt afgestemd. De verwijzer/ huisarts wordt indien cliënt hiervoor toestemming verleent van het behandelplan, op de hoogte gesteld middels een brief. Daarin staat de anamnese, diagnose, behandeling en betrokken behandelaren. Bij afronding van de behandeling wordt de huisarts wederom in kennis gesteld van het verloop en resultaat van de behandeling, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt. Wanneer er verschillende zorgaanbieders gelijktijdig bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn, is samenwerking van belang. Dit vereist instemming van de cliënt. Afspraken hierover worden opgenomen in het behandelplan. Indien een aangemelde cliënt meerder problemen heeft zoals psychosociale probleem en financiële problemen, dan kunnen wij verschillende WMO-instellingen inschakelen en daarmee een gezamenlijk geïntegreerd behandelplan voor opstellen. Financiële problemen kunnen worden gemeld bij schuldhulp. Tijdens de behandeling is de regiebehandelaar verantwoordelijk en aanspreekpunt. Tevens kan de medebehandelaar als aanspreekpunt of tweede contactpersoon worden geraadpleegd. Voor waarneming tijdens afwezigheid van de regiebehandelaar wordt zorggedragen.

Het centrale aanspreekpunt voor de cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar. Indien een cliënt de regiebehandelaar (met spoed) nodig heeft, dan kan de cliënt hem bereiken op zijn nummer van zijn mobiele telefoon. Buiten kantooruren dient de huisartsenpost te worden gebeld, die op zijn beurt een inschatting maakt of het noodzakelijk is om de crisisdienst in te schakelen. 

De voortgang van de behandeling wordt binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. als volgt gemonitord:

 • De behandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Indien cliënt dit wenst kunnen hiervoor klachtenlijsten worden ingevuld. In het behandelplan is opgenomen welke periode voor evaluatie wordt gehanteerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van toepassing. Middels multidisciplinaire overleggen en intern overleggen wordt de voortgang van de behandeling besproken. Zowel het effect van de behandeling en de duur wordt besproken. Indien nodig kan de behandeling worden verkort en anderszins ook verlengd. 

Binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. evalueert de regiebehandelaar samen met de cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt: 

 • Met overleggen en signalen die de regiebehandelaar en medebehandelaars ontvangen tijdens de behandelcontacten wordt de behandeling aangepast. De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Voor de psychiatrische klachten wordt, indien van toepassing, medicamenteuze behandeling door de psychiater op zich genomen. Medicamenteuze behandeling wordt regelmatig met de cliënt geëvalueerd en indien nodig aangepast. De psychiater verstrekt de medicatie via recepten die hij verstuurt naar de apotheek. De cliënt kan bij de apotheek de voorgeschreven medicatie ophalen. Als de cliënt een andere vorm van behandeling wenst dan kan hij dit bij de regiebehandelaar kenbaar maken. Samen met de cliënt wordt er gekeken wat de alternatieve mogelijkheden zijn.

De tevredenheid van cliënten wordt binnen R. Bouwman Psychiatrie B.V. op de volgende wijze gemeten:

 • De behandelaren nemen indien cliënt dit wil bij de jaarevaluatie of aan het einde van de behandeling de CQI-GGZ-VZ-AMB af. Daarbij merken we wel op dat onze cliëntpopulatie niet altijd geschikt is om deze lijst in te vullen.

16. Afsluiting/nazorg 

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de cliënt en diens verwijzer besproken:

 • Wanneer de regiebehandelaar op basis van een evaluatie constateert dat niet langer inzet van specialistische zorg nodig is, bespreekt hij dit met de cliënt en eventueel diens naasten en start hij of zij met de afronding van de behandeling. Indien er vervolgbehandeling nodig is of nazorg bij de huisarts, zet de regiebehandelaar dit in gang. Aan het einde van de behandeling stuurt de regiebehandelaar een ontslagbrief naar de huisarts waarvan de cliënt een kopie kan ontvangen.

Cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

 • Bij cliënten waarbij bij afsluiting een reëel risico bestaat dat de klachten weer zullen terugkeren, stelt de zorgverlener samen met de cliënt al tijdens de behandeling een (crisis)signaleringsplan op. Dit plan is een hulpmiddel voor de cliënt waarmee hij zelf maximaal regie kan houden, ook bij toename van klachten. Is er geen (crisis)signaleringsplan of werkt dit onvoldoende, dan is het de taak van de huisarts om de situatie opnieuw te beoordelen en met de cliënt na te gaan wat er nodig is. Zo nodig kan de huisarts hierover een R. Bouwman Psychiatrie B.V. consulteren of de cliënt aanmelden bij het regionale crisispunt.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van R. Bouwman Psychiatrie B.V.:

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel volgens, in overeenstemming met het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja.

Kamal Bergman, algemeen directeur, R. Bouwman Psychiatrie B.V.

Almere

Bic registratienummers

Erik: 590010049530
Rixta: 99059668525
Ans: 19014154330
Ruurd: 59048250301

24-07-2021